Noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmākajā tekstā – Noteikumi) ir Patērētājam un TWINKLING.LV (turpmākajā tekstā – Pārdevējs) tiesiskis saistošs dokuments, kurā noteiktas Pušu tiesības un atbildība, preces iegādes, apmaksas un atgriešanas noteikumi, tāpat arī citi noteikumi, kuri saistīti ar preču iegādi un pārdošanu interneta veikalā TWINKLING.LV.

1.2. Patērētājs piekrīt šiem Noteikumiem, reģistrējoties vai veicot pasūtījumu interneta veikala TWINKLING.LV mājas lapā.

1.3. Pārdevējam jebkurā brīdī ir tiesības Noteikumus mainīt, papildināt, jeb labot.

1.4. Tiesības reģistrēties un pirkt preces interneta veikalā TWINKLING.LV ir tiesīgi tikai:

1.4.1. Rīcībspējīgas fiziskās personas: personas, kuras sasniegušas pilngadību;

1.4.2. Nepilngadīgai personai no sešpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgā persona izmanto savus ienākumus.

1.5. Patērētājs, piekrītot Noteikumiem, apstiprina, ka ievēros tos. Tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā TWINKLING.LV ir tikai tām personām, kuras atbilst 1.4. punkta aprakstam.

1.6. Preces var atšķirties no attēlā redzamajam. Produkta apraksts un attēls ir vispārīgs, tajā ne vienmēr ir minētas visas produkta īpašības.

2. Pirkšanas – pārdošanas līgums

2.1. Līgums starp Patērētāju un Pārdevēju tiek sastādīts tajā brīdī, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo (-ās) preci (-es), un noformējis iepirkumu grozu, apstiprina piekrišanu noteikumiem un ir nospiedis pogu “Apstiprināt pasūtījumu”.

2.2. Sastādot Pirkšanas- pārdošanas līgumu, Patērētāja pasūtījuma veikšanas brīdī norādītais preču sortiments, daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

2.3. Pirkšanas – pārdošanas līgums tiek reģistrēts un saglabāts TWINKLING.LV datu bāzē.

3. Patērētāja tiesības

3.1. Patērētājam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā TWINKLING.LV, ievērojot preču iegādes noteikumus un kārtību.

3.2. Veicot pirkumu, Patērētājs apņemas apamaksāt norādīto summu.

3.3. Veicot izmaiņas pasūtījuma veidlapā, Patērētāja pienākums ir nekavējoties atjaunināt visus nepieciešamos datus.

3.4. Veicot pirkumus TWINKLING.LV interneta veikalā, Patērētājs piekrīt visiem pirkšanas – pārdošanas noteikumiem.

4. Pārdevēja tiesības

4.1. Par katru tīšu TWINKLING.LV bojājumu Pārdevējam ir tiesības ierobežot vai apturēt Patērētāja piekļuvi TWINKLING.LV vietnei. Kā arī atcelt reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.

4.2. Neparedzētu apstākļu gadījumā pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma apturēt vai pārtraukt interneta – veikala darbību.

4.3. TWINKLING.LV Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji mainīt šos noteikumus.

4.4. TWINKLING.LV patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un citus ar Noteikumiem saistītus dokumentus bez iepriekšēja brīdinājuma Patērētājam. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no tā publicēšanas dienas, t.i. no dienas, kad tie tika ievietoti interneta-veikala sistēmā.

4.5. Ja Patērētājs nepiekrīt Noteikumu jaunajam izdevumam, daļējiem papildinājumiem vai izmaiņām, Patērētājam ir tiesības atteikt, ar nosacījumu, ka Patērētājs zaudē tiesības izmantot interneta – veikala pakalpojumus.

4.6. Ja pēc Noteikumu atjaunināšanas Patērētājs turpina izmantot interneta – veikala sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Patērētājs piekrīt Noteikumu jaunajam izdevumam, daļējiem papildinājumiem un izmaiņām.

5. Pārdevēja pienākumi

5.1. Pārdevējs nodrošina TWINKLING.LV interneta – veikala pakalpojumu tehnisko darbību.

5.2. Pārdevējs nosūta Patērētāja pasūtītās preces uz piegādes adresi, kuru Patērētājs ir norādījis, kur piegāde tiek izpildīta norādītajā laikā.

5.3. Ja Pārdevējs neparedzētu apstākļu dēļ nevar piegādāt Patērētāja pasūtītās preces, Pārdevējs apņemas nekavējoties informēt Patērētāju un piedāvāt citu risinājumu, kas saistīts ar preču piegādi, taču Patērētājam ir tiesības izlemt vai pieņemt piedāvājumu, vai pieprasīt atmaksu par preci samaksāto naudas summu.

6. Patērētāja atbildība

6.1. Patērētājs ir pilnībā atbildīgs par pasūtījumā sniegtās informācijas pareizību, kā arī par visām sekām, kas rodas no sniegtās informācijas neprecizitātēm.

7. Patērētāja pienākumi

7.1. Patērētājam ir pienākums apmaksāt preci un saņemt to, pēc norādītajiem noteikumiem.

7.2. Ja Patērētājs piegādes brīdī bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Patērētāja pienākums ir samaksāt piegādes izmaksas.

7.3. Patērētājs apņemas saglabāt un nepārsūtīt trešajām personām savienojuma datus TWINKLING.LV internet-veikalā. Ja Patērētājs zaudē savienojuma datus, viņam ir pienākums nekavējoties informēt TWINKLING.LV. TWINKLING.LV nav atbildīgs par darbībām, kuras veikušas trešās personas, kuras izmantoja Patērētāja datus, līdz TWINKLING.LV interneta-veikala administrators tika informēts un mainīja Patērētāja datus, lai iekļūtu sistēmā.

7.4. TWINKLING.LV interneta-veikala Patērētājam ir jāievēro šie noteikumi vai citi nosacījumi, kas skaidri norādīti interneta-veikalā, un tas nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas likumus.

7.5. Attiecības starp Patērētāju un TWINKLING.LV regulē Lietošanas noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti.

7.6. Jautājumu vai nesaskaņu gadījumā Patērētājs pa tālruni vai e-pastu sazinās ar TWINKLING.LV atbalsta dienestu. Ja, iespējams visi strīdi tiek risināti sarunu ceļā, tad Lietotājam, kurš ir Patērētājs – Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziska persona, kas pērk preci mērķim, kas nav saistīts ar viņa ekonomisko vai profesionālo darbību), ir iespēja realizēt un aizstāvēt savas likumīgās tiesības saskaņā ar Patērētāju. Tiesību aizsardzības likums un attiecīgie normatīvie akti. Ja neizdodas panākt vienošanos, tad strīds tiek nodots tiesai Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

8. Pārdevēja atbildība

8.1. Civiltiesiskā atbildība par Patērētājam nodarīto kaitējumu (zaudējumiem) attiecas tikai uz gadījumiem, kad tos izraisīja Pārdevēja vai viņa darbinieku tīšas vai rupjas nolaidības dēļ.

8.2. Pārdevējs sedz zaudējumu apmēru, kas nepārsniedz Patērētāja pasūtītās preces cenu.

8.3. Pārdevējs neatlīdzina izrietošos zaudējumus (zaudētos ienākumus utt.).

8.4. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem interneta-veikala darbības traucējumiem, ko izraisa trešās personas piederošās sistēmas, sakaru tīkli, stacijas vai trešo personu sniegtie pakalpojumi, kurus izmanto interneta-veikals.