Määrused

1. Üldtingimused

1.1. Käesolevad kauba ostu-müügitingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) on Tarbija ja TWINKLING.LV (edaspidi nimetatud Müüja) jaoks õiguslikult siduvaks dokumendiks, mis sätestab poolte õigused ja kohustused, tingimused. kauba ostmise, maksmise ja tagastamise kohta, samuti muid seotud sätteid kaupade ostmise ja müügiga TWINKLING.LV veebipoes.

1.2. Tarbija nõustub käesolevate Tingimustega registreerudes või esitades tellimuse veebipoe TWINKLING.LV veebilehel.

1.3. Müüjal on õigus Tingimusi igal ajal muuta, täiendada või parandada.

1.4. TWINKLING.LV veebipoes on õigus registreeruda ja kaupu osta ainult järgmistel isikutel:

1.4.1. Teovõimelised füüsilised isikud: täisealiseks saanud isikud;

1.4.2. Kuueteist- kuni kaheksateistaastasele alaealisele vanemate või eestkostjate loal, välja arvatud juhud, kui alaealine kasutab oma sissetulekuid.

1.5. Tingimustega nõustudes kinnitab tarbija, et täidab neid. TWINKLING.LV veebipoes kaupade registreerimise ja ostmise õigus on reserveeritud ainult neile isikutele, kes järgivad 1.4. punkti kirjelduse jaoks.

1.6. Tooted võivad pildil olevast erineda. Tootekirjeldus ja pilt on üldised, see ei pruugi mainida kõiki toote omadusi.

2. Ostu-müügi leping

2.1. Leping Tarbija ja Müüja vahel sõlmitakse hetkel, mil Ostja, olles ostetava(d) toote(d) välja valinud ja ostukorvi täitnud, kinnitab tingimustega nõustumist ning on vajutanud nuppu “Kinnita tellimus”.

2.2. Ostu-müügilepingu vormistamisel muutub lepingu lahutamatuks osaks Tarbija tellimuse vormistamisel märgitud toodete sortiment, kogus, hind, tarneaeg ja muud tingimused.

2.3. Ostu-müügileping registreeritakse ja salvestatakse TWINKLING.LV andmebaasis.

3. Tarbija õigused

3.1. Tarbijal on õigus osta kaupu TWINKLING.LV veebipoest, järgides kaupade ostmise reegleid ja korda.

3.2. Ostu sooritamisel kohustub Tarbija tasuma nimetatud summa osamaksetena.

3.3. Tellimusvormis muudatuste tegemisel on Tarbija kohustatud viivitamatult uuendama kõiki vajalikke andmeid.

3.4. TWINKLING.LV veebipoes oste sooritades nõustub Tarbija kõigi ostu-müügitingimustega.

4. Müüja õigused

4.1. Iga TWINKLING.LV tahtliku kahjustamise korral on Müüjal õigus piirata või peatada Tarbija juurdepääs TWINKLING.LV veebisaidile. Samuti tühistada registreerimine ette teatamata.

4.2. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel on müüjal õigus peatada või lõpetada veebipoe tegevus ette teatamata.

4.3. TWINKLING.LV Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta.

4.4. TWINKLING.LV jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi ja teisi tingimustega seotud dokumente omal äranägemisel ilma Tarbijat ette teatamata. Tingimuste täiendused või muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, s.o. päevast, mil need veebipoe süsteemi paigutati.

4.5. Kui Tarbija Tingimuste uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muudatustega ei nõustu, on Tarbijal õigus keelduda tingimusel, et Tarbija kaotab õiguse kasutada veebipoe teenuseid.

4.6. Kui Tarbija jätkab pärast Tingimuste uuendamist e-poe pakutavate teenuste kasutamist, loetakse, et Tarbija nõustub Tingimuste uue redaktsiooni, osaliste täienduste ja muudatustega.

5. Müüja kohustused

5.1. Müüja tagab TWINKLING.LV internetipoe teenuste tehnilise toimimise.

5.2. Müüja saadab Tarbija poolt tellitud kaubad Tarbija poolt määratud tarneaadressile, kus kohaletoimetamine toimub määratud ajal.

5.3. Kui Müüja ei saa Tarbija tellitud kaupa ettenägematute asjaolude tõttu tarnida, kohustub Müüja sellest Tarbijat viivitamatult teavitama ja pakkuma muu kauba kohaletoimetamisega seotud lahenduse, kuid Tarbijal on õigus otsustada, kas nõustub pakkumisega või nõuda kauba eest tasutud rahasumma tagastamist.

6. Tarbija vastutus

6.1. Tarbija vastutab täielikult tellimuses esitatud andmete õigsuse, samuti kõigi antud teabe ebatäpsustest tulenevate tagajärgede eest.

7. Tarbija kohustused

7.1. Tarbija on kohustatud toote eest tasuma ja selle ettenähtud tähtaegadel kätte saama.

7.2. Kui Tarbija keeldub mõjuva põhjuseta kaupa üleandmise hetkel vastu võtmast, on Tarbija kohustatud tasuma kohaletoimetamise kulud.

7.3. Tarbija kohustub salvestama ja mitte edastama kolmandatele isikutele TWINKLING.LV veebipoes olevaid liitumisandmeid. Kui Tarbija kaotab ühenduse andmed, on ta kohustatud sellest viivitamatult TWINKLING.LV-d teavitama. TWINKLING.LV ei vastuta kolmandate isikute poolt tehtud toimingute eest, kes kasutasid Tarbija andmeid seni, kuni TWINKLING.LV internetipoe administraatorit teavitati ja Tarbija andmeid süsteemi sisenemiseks muutis.

7.4. Veebipoe TWINKLING.LV Tarbija peab järgima käesolevaid reegleid või muid veebipoes selgelt märgitud tingimusi ega tohi rikkuda Läti Vabariigi seadusi.

7.5. Tarbija ja TWINKLING.LV vahelisi suhteid reguleerivad Kasutustingimused ja Läti Vabariigi õigusaktid.

7.6. Küsimuste või lahkarvamuste korral võtab Tarbija telefoni või e-posti teel ühendust TWINKLING.LV tugiteenusega. Kui on võimalik, et kõik vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, siis Tarbijast Kasutaja – Tarbijakaitseseaduse mõistes (füüsiline isik, kes ostab toote eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega ) on Tarbija arvates võimalus realiseerida ja kaitsta oma seaduslikke õigusi. Õiguste kaitse seadus ja vastavad normatiivaktid. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, suunatakse vaidlus Läti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras kohtusse.

8. Müüja vastutus

8.1. Tsiviilvastutus Tarbijale tekitatud kahju (kahju) eest kehtib ainult juhtudel, kui need on põhjustatud Müüja või tema töötajate tahtlikust või raskest hooletusest.

8.2. Müüja katab kahjusumma, mis ei ületa Tarbija poolt tellitud kauba hinda.

8.3. Sellest tulenevaid kahjusid (saamata jäänud tulu jms) müüja ei hüvita.

8.4. Müüja ei vastuta Interneti-poe häirete eest, mis on põhjustatud kolmandatele isikutele kuuluvatest süsteemidest, sidevõrkudest, jaamadest või kolmandate isikute poolt pakutavatest teenustest, mida veebipood kasutab.