Terminai ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios vartotojo ir TWINKLING.LV (toliau – Pardavėjas) pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos šalių teisės ir pareigos, užsakant prekes ir atsiskaitant už prekes. jas, pristatymo tvarką ir grąžinimo sąlygas, taip pat kitas prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje TWINKLING.LV nuostatas.

1.2. Vartotojas sutinka su šiomis Taisyklėmis, užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą TWINKLING.LV internetinėje parduotuvėje.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kada keisti, papildyti ar redaguoti Taisykles.

1.4. Registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje TWINKLING.LV turi teisę tik:

1.4.1. Galintys asmenys, t.y. pilnametystės sulaukę asmenys, kurių teisnumo neriboja teismas;

1.4.2. Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų tik turėdami tėvų ar globėjo sutikimą, išskyrus atvejus, kai savo pajamas tvarko savarankiškai.

1.5. Vartotojas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad, vadovaujantis šio Taisyklių rinkinio 1.4 punktu, jis turi teisę registruotis ir pirkti prekes TWINKLING.LV internetinėje parduotuvėje.

1.6. Prekės gali skirtis nuo pavaizduotų nuotraukoje. Prekės aprašymas ir vaizdas yra bendro pobūdžio ir nebūtinai apima visas prekės savybes.

2. Pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Sutartis tarp Vartotojo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Vartotojas, išsirinkęs prekę (-es) ir suformavęs krepšelį, patvirtina, kad sutinka su taisyklėmis ir paspaudžia „Patvirtinti užsakymą“.

2.2. Surašius pirkimo–pardavimo sutartį, Vartotojo pasirinktos prekės, asortimentas, kiekis, kaina, pristatymo laikas ir kitos sąlygos yra privalomi ir tampa neatskiriama sutarties dalimi.

2.3. Pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos TWINKLING.LV duomenų bazėje.

3. Vartotojų teisės

3.1. Vartotojas turi teisę pirkti prekes TWINKLING.LV internetinėje parduotuvėje, laikydamasis TWINKLING.LV prekių pirkimo sąlygų.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nurodytą sumą, pirkdamas.

3.3. Atlikdamas pakeitimus užsakymo formoje, Vartotojas privalo nedelsiant atnaujinti visus reikiamus duomenis.

3.4. Pirkdamas TWINKLING.LV internetinėje parduotuvėje vartotojas sutinka su visomis pardavimo sąlygomis.

4. Pardavėjo teisės

4.1. Už kiekvieną tyčinį TWINKLING.LV sugadinimą Pardavėjas turi teisę apriboti arba sustabdyti vartotojo prieigą prie TWINKLING.LV svetainės. Taip pat atšaukti registraciją be išankstinio įspėjimo.

4.2. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės veiklą.

4.3. TWINKLING.LV pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias sąlygas.

4.4. TWINKLING.LV pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus be išankstinio Vartotojo įspėjimo. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo patekimo į internetinės parduotuvės sistemą dienos.

4.5. Jei Vartotojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Vartotojas turi teisę atsisakyti, jeigu vartotojas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

4.6. Jeigu vartotojas po Taisyklių atnaujinimo ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais ir pakeitimais.

5. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas užtikrina techninį internetinės parduotuvės TWINKLING.LV paslaugų veikimą.

5.2. Pardavėjas Vartotojo įsigytas prekes išsiunčia Vartotojo nurodytu pristatymo adresu per numatytus pristatymo terminus.

5.3. Jeigu Pardavėjas negali pristatyti Vartotojo užsakytų prekių dėl nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Vartotoją ir pasiūlyti kitą su prekės pristatymu susijusį sprendimą, tačiau Vartotojas turi teisę nuspręsti, ar priimti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą. pasiūlyti arba reikalauti grąžinti sumokėtų prekių kainą.

6. Vartotojo atsakomybė

6.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už užsakyme pateiktos informacijos teisingumą, taip pat už pasekmes, kilusias dėl pateiktos informacijos netikslumų.

7. Vartotojo pareigos

7.1. Vartotojas privalo sumokėti už prekes ir jas gauti šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7.2. Jei vartotojas pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, vartotojas privalo padengti pristatymo išlaidas.

7.3. Vartotojas įsipareigoja išsaugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims prisijungimo prie TWINKLING.LV internetinės parduotuvės duomenų. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti TWINKLING.LV. TWINKLING.LV neatsako už trečiųjų asmenų, naudojusių Vartotojo duomenis, veiksmus iki to momento, kai TWINKLING.LV internetinės parduotuvės administratorius buvo informuotas ir pakeitė Vartotojo prisijungimo duomenis.

7.4. TWINKLING.LV internetinės parduotuvės vartotojas privalo laikytis šių taisyklių ar kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje ir nepažeisti Latvijos Respublikos įstatymų.

7.5. Santykius tarp Vartotojo ir TWINKLING.LV reglamentuoja Naudojimosi sąlygos, taip pat Latvijos Respublikos teisės aktai.

7.6. Kilus klausimams ar nesutarimams, Vartotojas kreipiasi į TWINKLING.LV palaikymo tarnybą telefonu arba el. Jei įmanoma, visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Vartotojas, kuris yra Vartotojas Vartotojų teisių gynimo įstatymo prasme (fizinis asmuo, perkantis prekę tikslu, nesusijusiu su jo ūkine ar profesine veikla), turi galimybę įgyvendinti ir ginti savo įstatymines teises pagal Vartotoją. Teisių apsaugos įstatymas ir su juo susiję reglamentai. Nepavykus susitarti, ginčas perduodamas teismui Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Pardavėjo atsakomybė

8.1. Civilinė atsakomybė už Vartotojui padarytą žalą (nuostolius) taikoma tik tais atvejais, kai jie atsirado dėl Pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

8.2. Pardavėjo atlygintinos žalos dydis ribojamas Vartotojo užsakytos prekės (-ių) kaina.

8.3. Pardavėjas netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.) nekompensuoja.

8.4. Pardavėjas neatsako už jokius elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimus, atsiradusius dėl tretiesiems asmenims priklausančių sistemų, ryšių tinklų, stočių ar elektroninės parduotuvės naudojamų trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų.